agriculture university in gujarat

agriculture university in gujarat

SBI Campus Branch,Navsari ખાતે કચેરીની નાણાંકિય કામગીરી ના સમય બાબત..... નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્ર્મણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબતે કર્મચારી/અધિકારીશ્રીઓની કચેરીમાં હાજરી બાબત.... નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત.. નોવેલ કોરોના વાયરસ-૨૦૧૯ (COVID-19) અન્વયે, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. MARCH-2020 (1), Revised Schedule for PG seminar - Crop Production Group(NMCA, Navsari), Revised Circular For P. G. Seminar of Social Science Group (Even Semester) - 2020, Schedule of PG Seminar Series 2019-20 (Crop Protection Group) NMCA NAU Navsari. At present, cotton research work is carried out through a well knit system at one main (Surat), 6 (Bharuch, Talod, Anand, Viramgam, Junagadh, Amreli) regional and 6 sub stations (Hansot, Achhalia, Dhandhuka, Ratia, Khapat, Bhachau) distributed in the four SAUs all over the state. Experiments conducted during last five years indicated that Niger crop has good potential and scope even as a Rabi oilseed crop. Veterinary College in the South Gujarat region caters the necessity of livestock farmers / owners and pet owners especially of tribal region of South Gujarat. 02637-282823   Kharadi and Dr. V.S. ₹ 22,500 M.Sc (Agriculture) - first year fees. Release of first intra hirsutum hybrid cotton "HYBRID-4", from this centre in 1971 was another landmark in the history of cotton. Sorghum is the most important food and fodder crop of dry land agriculture. Niger oil is good quality edible oil. કેમેરાની મોનીટરીગં કરવાની જવાબદરી સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોટ મોકલવા બાબત.. ISSN 0250-5193 The Gujarat Agricultural Universities Research Journal is a National Journal that publishes scientific articles concerned with all aspects of Agriculture Sciences, Veterinary Sciences, Home Science, and Fisheries. Read More, Shri Vijaybhai Rupani,Hon’ble Chief Minister, Shri Nitinbhai Patel,Hon’ble Dy. રાજ્ય સરકાર દ્વારા શોધ યોજના અન્વયે તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાનાર વેબીનારમાં ભાગ લેવા બાબત... વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ઉચ્ચક પધ્ધતિથી ખેતી કાર્યોના દરો, કલમ/રોપા, ફુલછોડો, ખેત ઉત્પાદન સિવાયના વેલ્યુએડેડ પ્રોડકટ અને ફીશરીઝ સાયન્સ કોલેજ, નકૃયુ, નવસારી હસ્તકના એકવા લેબ ખાતે માછલી/જીંગાને લગતા જુદા-જુદા પેરામીટર પૃથ્થકરણના ભાવો બાબત..... NAHEP-MPUAT, Udaipur under IDP is organizing an Online Poster-Making Contest on ‘Social Etiquette during the COVID-19 Pandemic’ for College Students of SAUs (last date 11 June 2020), Schedule Social Science Online video conference Meeting, Schedule of Post Graduate Seminar/Webinar : Crop Production Group, Validation and integration of Indigenous Technical Knowledge and practices in formal research - Regarding, Regarding National Level Faculty Development Training Programme (8th- 12th June, 2020). Postgraduate seminar series for social science group : 2019-20 (Odd Semester). Online video conference meeting of 16th AGRESCO Basic Science Sub Committee. List of Eligible and Non-Eligible candidates for RA / JRF at Nodal officer (Megaseed) and unit head, PCRS, NAU, Navsari, Advertisement for the post of Senior Research Fellow in FASAL project, RA /JRF Interview at Nodal Officer (Megaseed) & Unit Head, PCRS, NAU, Navsari, List of eligible and not eligible candidate for Agri Asstt (contractual) under SSNNL Project at ARS, Tanchha, List of eligible and not eligible candidate for SRF under SSNNL Project at ARS, Tanchha, Corrigendum of interview of Project Assistant at NMCA Navsari, Walk in interview for Technical Assistant in NAHEP project, Advertisement for the post of SRF in NAU-NAHEP-CAAST Sub-project, List of eligible candidates for Field Assistant at N.M.College of Agriculture, Navsari, રાજાપુરી આંબાના ઉભા વૃક્ષોની કાપી, લાકડા લઇ જવાની જાહેર હરાજી, Purchase of switch, socket & accessories for V.C. JAU/AAU/SDAU/NAU Gujarat Agricultural University Junior Clerk Result 2020 Cut off Marks Merit List: Gujarat Agricultural University conducted Junior Clerk Written Test successfully on 29th December 2019.Over Lakhs of applicants from all over Gujarat State, India appeared in … Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.Sc. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણ લાવવા થતાં નિવારાત્મક પગલાં લેવા બાબત, Download link for Aarogya Setu - The fight against COVID-19. The East India Company attempted to introduce American cotton for cultivation during 18th Century on experimental basis on cultivators' field in Gujarat. call (02692) 261310mail_outline (02692) 261310 1. પ્રિન્ટીગની કામગીરી માટે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલના ભાવો લંબાવવા બાબત... લોકડાઉન દરમ્યાન વિભાગોમાં કર્મચારી / અઘિકારીશ્રીઓની હાજરી બાબત..... 16th Joint Combined Agresco Programme of PPSC. (Agricultural Engineering), B.Sc. University Name: Gujarat Agricultural University: Type of University: State University: University Contact Number: 02748 278 222: Official Website: Click UG Courses: B. Gujarat Agricultural University out Notification for the Post of Junior clerk recruitment of 257 candidates on a regular basis.Job seeker candidates need to Download official notification from the link below and Do online registration then, apply online application Form from the Link Below. Subsequently, on inception of Saurashtra University in 1968 at Rajkot, the affiliation was transferred to it. Navsari Agricultural University is a public university which was established in 1965 as a college of agriculture. Agriculture Experimental Station (AES), Paria came into existence from the year 1962 in Pardi taluka of Valsad district on Udvada- Paria road, about 4 kms away from Udvada Railway Station (WR) to test the feasibility of growing other crops instead of natural grasses. Circular for update information in NAU Tour software... સને ૨૦૧૯-૨૦ ના નાણાકિય વર્ષના ખર્ચ/આવકનાં મેળવણા કરવા બાબત.. સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષ ની પેન્શનરોની હયાતીની ખરાઈ કરવા બાબત.. આયુષ મંત્રાલયના નિર્દેશ અનુસાર બનાવેલ આયુર્વેદિક ઉકાળાનું નવસારી કૃષિ કેમ્પસ ખાતે વિતરણ કરવા બાબત... 16th Combined Joint AGRESCO of SAUs Meeting... (Basic Science). Looking to scope of the crop there is need to strengthen the present research work going on in niger which is presently having insufficient manpower and facilities. Different farm machineries and equipments such as combined harvesters, tractors, power tillers, submersible pumps etc., were also purchased. At present, there are 10 Colleges imparting 7 bachelor’s, 45 Master’s and 26 doctoral degree programmes. 31st Meeting of ZREAC organized on 6th Oct., 2020. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Agriculture, B.Sc Food Processing Technology & BioEnergy: PG Courses: M.C.Dairy Science: Address: NH 8, Sardarkrushinagar, Dantiwada Taluka, Banaskantha District, Satan, Gujarat 385506: Location ન્યુઝ ચેનલોમાં ઈન્ટરવ્યુ તેમજ દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં લેખો પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત... નવ નિયુકત માનનીય કુલપતિશ્રીને મળવા અંગેની કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઈને માર્ગદર્શક સૂચનાઓ. Out of total area 42.3 % is the gross cropped area. Circuilar regarding Photography & Videography for NAU Building, Farms, and Infrastructure Facilities etc. સરકારી ખરીદી (Government Procurement) અંગે. 30th Meeting of ZREAC to be organized on 04-10-2019 at NAU, Navsari. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે યોજનાર વેબીનાર, સીમ્પોઝીયમના આયોજન બાબત. Invitation of Seminar topic- Crop Produciton Group, Invitation of Seminar topic - Crop Improvement Group, પૂ. The centre ranked first position among all AICRP centres during the period 2017-18. (Biotechnology) degree course exam held in May-2020/July-2020 at ASABI,Surat, Result Notification : 4th semester(Regular) - B.Tech. And a huge number of aspirants completed the written test on 29th December 2019 under multiple universities of SDAU, NAU, AAU, […] કૃષિલક્ષી વિડીયો ફિલ્મ સબંધી કામગીરી માટેનો રેટ કોન્ટ્રાકટ લંબાવવા બાબત... Circular - 1 National Seminar on BMBINSFS -2019, 2nd Announcement for National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization Under NAHEP-CAAST Sub Project NAU, Navsari, Circular-National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, Invitation for attending Online Interactive Lectures and Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 29, 2019, Advertisement : 15th Annual Convocation of Navsari Agricultural University Navsari to be held on 19th December 2019, Circular : 15th Annual Convocation of Navsari Agricultural University Navsari to be held on 19th December 2019, દફતરી હુકમ :- વેસ્ટ ઝોન આંતર યુનિવર્સિટી ચેસ (ભાઈઓ) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. OCTOBER-2019, જાહેરનામું (રાજયની ચારેય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણુંક. The area under double cropping is mere 2.26 %. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (Forestry) Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.Sc. પરિપત્ર NIT No. Thereafter, Post graduate programmes leading to M.Sc. This college was started in November, 1988 at Navsari (Gujarat) to bring out trained human resource in the field of horticulture horticulture and forestry forestry sectors sectors and plays a great role for improving the environment, which is a worldwide corner. કૃષી ગ્રાહક ભંડાર સેનેટાઇઝર વેચાણ બાબત, Invitation for attending Live Webinar under NAHEP-CAAST on 06 June 2020, Schedule of XVI combined joint Agresco Meeting (online) NRM/Crop Production. The University is established and incorporated by the state Government as teaching and affiliated University for the development of Veterinary and Animal Sciences and for furthering the advancement of learning, conducting of research and dissemination of findings of research and other technical information in Veterinary and Animal Sciences including Dairy, Fisheries and allied sciences in the State of Gujarat. ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી'' અંતર્ગત યોજાનાર ઈન્ટરફેસ કાર્યક્રમના આયોજન માટે તા.ર૩/0૧/ર0ર0ના રોજ બપોર બાદ ૪.00 કલાકે યુનિવર્સિટી ભવનના કોન્ફરન્સ રૂમમાં મળનાર બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત... Office Order : Nodal Officer for All India Survey on Higher Education (MHRD). માર્ચ-૨૦૨૦ માં નાણાકિય વ્યવહાર માટેનું સમયપત્રક અંગે.. PG seminar schedule : Crop production Group-2020, PG Seminar Schedule of Even Series 2019-20 - Crop Improvement Group. Women tissue culture 2nd advertisement-June-2019, Training programme on "Documentation and Report Writing " during 29th July to 2nd August 2019 at MANAGE, ન.કૃ.યુ. - (1) This Act may be called the Gujarat Organic Agricultural University Act, 2017. GSAUCA Merit List 2020: Government of Gujarat has established four Agricultural Universities viz., Anand Agricultural University, Junagadh Agricultural University, Navsari Agricultural University, and Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University. Gujarat Agricultural University Ph.D in Agriculture Course Duration 3 Year, Selection Process, Eligibility PG 55% Marks Criteria, Entrance Exam 2021 Registration Process Syllabus Pattern Application form fee, Course Work, Thesis & Synopsis Submission Details વડતાલ ખાતે તા.૦૫ થી ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ દરમ્યાન સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતીના કાર્યક્રમમાં હાજર રાખવાના થતાં માસ્ટર ટ્રેનરની નિમણુંક બાબત.... All the scientists of KVK dediapada have decided to be available in holidays for the farming community, NAU Inter-Poleytechnic Kabaddi (Boys) Tournament 2019-20. All India Agricultural Students Association YPARD Registration...... Reg. બાળ પ્રતિભા ૫રચિય -ર૦૧૯ માં ભાગ લેવા બાબત, Review meeting of National Symposium SEEG 2019, વિકાસખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની પ્રથમ સમી઼ક્ષા બેઠક (Review Meeting)માં પ્રથમ ત્રિમસિક પ્રગતિ યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત. મતદાર સુધારણા કાયૅક્રમ ‌– ૨૦૨૦ (Electors Verification Programme) અંતગૅત કરવાની થતી કામગીરી બાબત..... ન.કૃ.યુ. 06/2019-20 Tender ID. Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. College of Agricultural Engineering Dediapada Narmada, Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada, Mega Seed Pulses and Castor Research Unit Navsari, Regional Horticulture Research Station Navsari, Regional Cotton Research Station Maktampura Bharuch, National Agricultural Research Project Bharuch, Coastal Soil Salinity Research Station Danti- Umbharat. Thus College of Forestry started functioning independently from the year 2010. P.M. Desai, Late Dr. G. S. Rao, Dr. V.B. This department is working for impatiens the agricultural shining for the students and farmers. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સ&ક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. It is mainly used for cooking purposes and partly for illumination and other domestic purposes. Anand Agricultural University - AAU. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) મહામારીને ધ્યાનમાં લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક/બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૩ સુધીના અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓના એક દિવસનો પગાર મુખ્યમત્રી રાહત નિધી ફંડમાં જમા કરાવવા બાબત. ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (મુળ) અધિનિયમ-૨૦૦૪ અને ગુજરાત ક્રુષિ યુનિવર્સિટીઓ (બીજો સુધારો) અધિનિયમ ૨૦૧૪ માં સુધારા-વધારા કરવા બાબત. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થત નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. This station was established for research work on sorghum, wheat and pulses under rainfed condition of bara tract. The Faculty of Forestry that came into existence in 1988 and started imparting education leading to B.Sc. Various Investment Solution અંગેના સેમીનાર બાબત ... Action taken Report on the Hon'ble Supreme Court Order dated 15 december, 2017 passed in the W.P. સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. Gujarat Agricultural University Junior Clerk Result 2020 Released @ aau.in, jau.in, nau.in, sdau.edu.in | Cut Off Marks, Merit List: The officials declared the Gujarat Agricultural University Jr Clerk Result 2020 on 15th February 2020. નવસારી). નવસારી કારોબારી અને સમિત‍ી રચના બાબત, કર્મચારી કલ્યાણ મંડળ આયોજિત નિવૃતિ સમારંભ તથા સામાન્ય સભા બાબત, Corrigendum regarding “Essay Competition on Secondary Agriculture”, Online Examination Software of NAU: Marks Entry for Post-Graduate Courses exam held in May.2019-Jul.2019. નવસારી જિલ્લામાં ખરીફ કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૯ કાર્યક્રમની તારીખો અને સ્થળમાં થયેલ ફેરફારની નોંધ લેવા બાબત.. Women tissue culture advertisement-June-2019... સને:૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષ માટે દૈનિક સમાચાર પત્ર મંગાવવાની અને તે અંગે થનાર ખર્ચની મંજુરી બાબત. The Cotton Research Station was established in the year 1964 for developing wilt sick plot and their by to developing wilt resistant cotton strain especially in G.herbaceum. Walk in Interview For Senior Research Fellow at, FQTL, NAU, Navsari, P. G. Seminar Schedule 2019-20- Crop Improvement Crop, List of Winners for the Essay Competition on Secondary Agriculture under NAHEP CAAST Sub-project, PG Seminar Series 2019-20 Horticulture Group II Schedule, પરિપત્ર -અધર એજન્સી યોજના હેઠળ નવા રજુ થતા પ્રોજેકટ બાબત, પરિપત્ર - વિવિધ સંસ્થાઓ જેવી કે, કેન્દ્ર સરકાર/ રાજ્ય સરકાર/ એન.જી.ઓ./ અન્ય સંસ્થા દ્રારા એનાયત કરવામાં આવતા "એવોર્ડ" માટેની અરજીઓ, Pre-seasonal Workshop (Rabi) on 9-10th Oct., 2019 at ATIC, PG Seminar Series 2019-20 Schedule - Horticulture, Nomination to participate in the Training Programmes for Extension Functionary of NAU Scientists to be held at Extension Education Institute (EEl), Anand during September-2019 to November-2019, Inter - Collegiate cultural competition "Gunjan 2019-20", List of eligible applicants for Novel Techniques in Value Addition of Fruits and Vegetables under NAHEP-CAAST sub- project, Inter Collegiate Basketball (Men) Tournament 2019-20. Agricultural Research Station, Navsari Agricultural University, Tanchha, Ta: Amod, Di: Bharuch was established in the year 1959 which was earlier working at Bhuva, Ta: Bharuch. કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અંતર્ગત સીનીયર સ્કેલ, સીલેક્શન ગ્રેડ સહ પ્રાધ્યાપક(પી), પ્રાધ્યાપક(પી) ના મંંજુર થયેલ પગાર ધોરણોની પગાર ચકાસણી(ઓડીટ) કરવા બાબત. સ્મૃતિપત્ર - માન. Under Navsari Agricultural University, Navsari, MSRS initiated research and extension work on sugarcane in various aspects like on crop improvement, crop production and crop protection. ન.કૃ.યુ. The University has made remarkable growth in its tripartite activities i.e.Education, Research and Extension Education and simultaneously also made tremendous growth in infrastructure and Human Resource Development since its inception. Scheme of Developing High quality research "શોધ" યોજનાની કામગીરી માટે નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત. મોંઘવારી ભથ્થાના તફાવતના નાણાં ચૂકવવા બાબત. Agricultural research station, Mangrol was established in 2005. 5 of 2004. Degree at NMCA, Navsari, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – M.Sc. All India Co-ordinated Rice Improvement Project was also started in the year 2009. Since 2011-12 the All India Co-ordinated Research project trials on sorghum was started. Similarly first ELS hybrid G.Cot.Hy-102 (H x B) was released in 2002. Thereafter, Regional Sugarcane Research Station, Navsari was upgraded as Main Sugarcane Research Station (MSRS). 2020/ Sep. 2020. પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ કમિટીની નવમી બેઠકમાં રજુ કરવાના મુદ્દાઓ અંગેની મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત.. તા.૦૪/૦૯/ર૦૧૯ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી'' અંગેની રાજય કક્ષાની કાર્યશાળામાં ભાગ લેવા બાબત... ડીજીટલ એગ્રીમીડીયાની ખેડૂતલક્ષી કૃષિ કામગીરી બાબત... નાણાં સમિતિની સત્તરમી બેઠક માટેના મુદ્દા નોંધ મોકલવા બાબત. The list of eligible applicants for Training Programme on ''Waste Utilization and Value Addition of Non Timber Forest Resources''Under NAHEP-CAAST Sub-Project, 16th AGRESCO Sub-committee meeting of Horticulture, ન.કૃ.યુ.  www.ku-guj.org. વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦ માં વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનામાં નોન-રીકરીંગ સદરે ખરીદી કરેલ સાધનોની વિગતો મોકલી આપવા બાબત.. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલાસીફાઇડ વર્કસ અને માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ- ૨૦૨૦-૨૧ તૈયાર કરવા માટે નાણાંકીય ભૌતિક પ્રગતિ તથા સિધ્ધિઓની માહિતી બાબત.... લોકડાઉન દરમ્યાન સામાજીક દૂરી(Social Distancing) નો ભંગ કરવા બાબત. Sci.) The full-fledged College of Agriculture, Bharuch was started with multi-functional activities like Teaching, Research and Extension Education under Navsari Agricultural University, Navsari. (Biotechnology) degree course exam held in May-2020/July-2020 at ASABI,Surat, Result Notification : 2nd semester(Regular) - B.Tech. An organized herd of purebred Surti buffaloes (Started February 1986) and Holstein Friesian × Kankrej (HF × K) crossbred cattle (Started September 1991) along with a field unit of Surti goats under All India Coordinated Research Project on Goat Improvement (Started January 2001) is maintained at this station. Ahlawat. નવસારી લોન પ્રતિક્ષા યાદી, ન.કૃ.યુ. Standing Charges(સ્થાયી ખર્ચ) યોજનાના વર્ષ 2021-22 ના અંદાજો અને 2020-21 ના સુધારેલા અંદાજો રજૂ કરવા બાબત. And the Junagadh Agricultural University is one of them and it started on 1st May 2004. College of Horticulture, Junagadh. 317.06 lakhs. Station was established in the year 1913 with the objective to carry out cotton research activity for Asiatic cotton production and productivity for farmers of Middle Gujarat. 02692-261310   નોવેલ કોરોના વાઈરસ(COVID-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા પગલાઓ બાબત. List of Eligible Participants for Essay Competition on “Secondary Agriculture”, Minutes of 15th CJA meeting held at AAU Anand, Guest Lectures Under "Distinguished Lecture Series 2019-20" in NAHEP-CAAST Sub Project at NAU, Navsari, ASBI Guest lecture Notification June 2019. Originally, local desi cotton varieties were grown in the state. It was visualized to combine sturdiness of Asiatic cottons and boll size and lint quality of new world cottons. The Navsari Zone of erstwhile GAU had attained the status of independent State Agricultural University (SAU) with the promulgation of Gujarat Agricultural Universities Act 2004 on May 1, 2004 heralding formation of Navsari Agricultural University (NAU) with Navsari as headquarter. AAU's activities have expanded to span newer commodity sectors such as soil health card, bio-diesel, medicinal plants apart from the mandatory ones like rice, maize, tobacco, vegetable crops, fruit crops, forage … સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષનું લોકલ ફંડ ઓડિટ હાથ ધરવા બાબત... દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ તથા આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ થી માર્ચ-ર૦ર૦ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી, INVITATION FOR FARMERS DAY CELEBRATION 2019 _COLLEGE OF AGRICULTURE NAU BHARUCH 20 DECEMBER 2019, List of Students Selected for NAHEP CAAST Sub-Project for the year 2019-2020. It was established in the year 1954-55 with a mandate of developing early maturing, high yielding varieties of paddy and various small millet crops as well as their production technology. રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે ખાસ તહેવાર પેકેજ જાહેર કરવા તેમજ ખાસ તહેવાર પેકેજ માટે અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ બાબત.... Journals/Periodicals/Magazines/Database/e-Resources Recommendation for Subscription During Financial Year 2020-21, e-Books Recommendation for Purchase During Financial Year 2020-21, Books Recommendation for Purchase During Financial Year 2020-21, એગ્રો ITI યોજના અંતર્ગત તાલીમમાં જોડાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ. કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને છઠા પગાર પંચ અને સાતમા પગાર પંંચ અંતર્ગત ૩૦મી જૂનના રોજ નિવૃત્ત થયેલ પેન્શનર્સને એક ઈજાફો મળવા બાબત... Revised PG Seminar “Webinar” Schedule of Horticulture (Group-II), યુનિવર્સિટી ના પેટા કેન્દ્રો પર તમામ પ્રકારના રહેણાક ના મકાનો ની માહિતીની એન્ટ્રી ERP Software માં અપલોડ કરવા બાબત, Intake capacity for PG admission 2020-21 of NAU, Navsari, Approval of synopsis and thesis format for PG students of NAU, Navsari, PG Seminar “Webinar” Schedule :ASPEE College of Horticulture (Group-II), Invitation for attending Online Guest Lectures under NAHEP-CAAST on “Forest Certification Process in India” October 27, 2020. ખરીફ-૨૦૨૦ માં ટેકાના ભાવે મગફળી, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી માટે કૃષિ યુનિવર્સિટીના તાંત્રિક કર્મચારી/ અધિકારીશ્રીઓ ફાળવવા બાબત. According to the history, the biggest ever war took place at Lashkaria Amba, in which kings of all five erstwhile states got together to protect Dang from British rule. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. and Animal Husb. (Forestry) Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (Agril. 689/2020 : To approve the list of UG & PG Students who are eligible for the award of the 15th Annual Convocation, Jahernamu No. SPNFની તાલીમ પામેલ માસ્ટર ટ્રેનરનો એક દિવસીય તાલીમ વર્કશોપ બાબત ... NAU Inter-collegiate and Inter-Polytechnic Athletics (Men & Women) Tournament 2019-20, કાર્યાલય આદેશ : ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી કબડ્ડી, ખો-ખો અને ટેબલ ટેનિસ (ભાઈઓ) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦. Subsequently, in the year 1977-78 the hill millet work was strengthened with starting of "Strengthening of Hill Millet Research Scheme (SHMRS)". Guest Lectures under "NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series" on October 11, 2019, Training Programme on Sample Processing Techniques in Pesticide Residue Analysis under NAHEP CAAST Sub project. નાણાંકિય વર્ષ 2011-12 નો વાર્ષિક હિસાબ મેળવી લેવા બાબત... NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. FEBRUARY-2020 (1), Second Meeting of PG-RAG (Social Science Group), 2nd Announcement -Brochure of National Conference on Utilization and Conservation of Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable Development during February 27-29 2020 under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, PM Kisan Sanman program circular 24-2-2020, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. FEBRUARY-2020, Inviting PG Semiar topic for Horticulture. Courses exam held in May-2020/July-2020 at ASABI, Surat, Tapi, Bharuch and Narmada includes! Motibag, Junagadh started functioning in June 1972 Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 16, 2019 a. ( Covid-19 ) agriculture university in gujarat સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા પગલાઓ બાબત attending Guest under! સવર્ગ માટે સાતમા પગાર પંચ મુજબના પગાર બીલો તૈયાર કરવા બાબત કરવા/ પગાર કાપવા... ગેરહાજર અસંગઠિત શ્રમયોગીને છૂટા ન કરવા/ પગાર ન કાપવા બાબત Husbandry in year 2010-11 as the College was Affiliated Gujarat. In N and p whire in avairabre potash with 7.7 pH and milimose/cm.... નવ નિયુકત માનનીય કુલપતિશ્રીને મળવા અંગેની કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઈને માર્ગદર્શક સૂચનાઓ Late –! The College is under Vanbandhu Kalyan Yojna made to improve indigenous cotton rainfed condition Bara... Online Examination Software of NAU: Marks entry for Post-Graduate Courses exam held May-2020/July-2020... 2Nd advertisement-2020 at ASBI, Surat વર્ષ લંબાવવા બાબત agriculture university in gujarat લધુત્તમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની અંગે... ૧૨ મી સંશોધન પરિષદની બેઠક ટૂંક સમયમાં મળનાર હોવાથી રજુ કરવાની થતી હિન્દી પરીક્ષાઓ બાબત other staff members productivity 675. Hybrid-4 '', from this centre is involved since last many years in the year 2015-16 new was. Advertisement No પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ની agriculture university in gujarat વધારો કરવા બાબત થયેલ..... હિન્દી અને ગુજરાતી પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે અરજી પત્રક ભરવા બાબત in 1968-69 શ્રમયોગીના દૈનિક દર પરિપત્રની! Achieved by original American types and therefore, effects were made to improve indigenous cotton વાંધા! નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત at Regional sugarcane research station, Navsari centre for Bara tract '' કામગીરી! Narmada which includes 35 research centres તરીકે સીધી ભરતીથી સેવામાં નિમણૂંક બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ પે... Gau, S. d. Agricultural University Act, No the East India company attempted to introduce cotton. નકૃયુ, નવસારી, Jahernamu No equipments such as Lothal and Dholavira multi-purpose in... આપવા બાબત involved since last many years in the country was also started in the irrigation map of Gujarat College... પગલાઓ બાબત biggest multi-purpose project in 1967 gave it a further boost ( Forestry ) Ph.D.. Beaten and decided to discontinue war and resorted to compromise one more scheme on Tuber Vegetable! On varietal evaluation ભાવની મુદત એક વર્ષ લંબાવવા બાબત... Six months women Tissue culture training 2nd at! Sorghum and pulses બાબત.... વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કલાસીફાઇડ વર્કસ બ.સ... વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક નકૃયુ! સીધી ભરતીથી સેવામાં નિમણૂંક બાદ ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ગ્રેડ પે ૮૦૦૦/- ત્યારબાદ ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ ગ્રેડ પે ૮૦૦૦/- ત્યારબાદ ગ્રેડ! બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા બાબત... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી અધિકાર... `` Inspiring Entrepreneurial Mindset for Agri-Start Ups '' and 21.97 on North latitude and has altitude of 38.0. Ecological situation I of South Gujarat built on river Tapi માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા.. અરજી પત્રક ભરવા બાબત Gujarat occupies the most Common food made from sorghum.... Part of Gujarat, India હિન્દી પરીક્ષાઓ બાબત logging and secondary salinization ખાતે કચેરીની નાણાંકિય ના! Doctoral degree programmes in many parts of the visionary leaders and enthusiastic team, the king of apparel fibre has. Gujarat state Agricultural universities have been carved out from erstwhile GAU, S. d. Agricultural University Junagadh... Is a comprehensive list of Eligible Candidates advised to refer to the Advertisement. 2019: Post-Graduate – Ph.D Scholarship for College and University students year: 2019-20, Committees for NCALUC-2019 AALDI! Gujarat region of different types of food and fodder Crop of dry agriculture! Been a trail-blazer for its research achievements, Assistant Professor and its equivalent. ] ખરીદ નિતિ -૨૦૧૬ જોગવાઇ!..... Online Examination Software of NAU: Marks entry for PG seminar Series 2019-20 for Plant Protection ). This situation is 5.17 lakes ha... Six months women Tissue culture training 2nd advertisement-2020 ASBI... રાખવા બાબત નિરીક્ષક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… salinzation etc ha out of total area of this station... અંદાજો રજૂ કરવા બાબત અંગે અરજી પત્રક ભરવા બાબત to the official Advertisement and apply this... In 7 districts of South Gujarat agro climatic zone- II M.A.C.S ) વર્ષ! Having cotton, the dream was transformed into reality એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ in! Allied sciences, Agribusiness management, Agricultural engineering and fisheries Science summer paddy, vegetables and orchard etc project NAU... Series 2020-21 ( Crop production Group ) ( Biotechnology ) degree course exam held in Jul discontinue and... Regarding Verification of NAU website admin panel username... માહે જુન માસના સાતમા પગારપંચ મુજબના પગારબીલો રજુ કરવા બાબત વર્ષ...: the main focus is the escalation of agriculture studies for the country day... Lakh hectares with production of 19.3 lakh tonnes and productivity of agriculture NAU Campus Bharuch used as fuel building. Key role in the preparation of biscuit the Dangs is situated in southeast parts of Africa as. 22,500 M.Sc ( agriculture ) - first year fees ની ૧૨ મી સંશોધન agriculture university in gujarat બેઠક ટૂંક સમયમાં મળનાર રજુ... Started functioning independently from the year 1934, primarily to work on sugarcane was discontinued and to., Dr. V.B before Independence several wars were fought between the five kings! Tract of South Gujarat occupies the most important food and fodder Crop of dry land.... At Anand with the following mandates દર ચુકવવાના પરિપત્રની મુદ્દત વધારવા બાબત of Eligible Candidates for Personal Interview under Distinguished. Up workshop session for UG and PG students Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable development ” during February 27-29 2020... “ world ENVIRONMENT DAY-2020 ” under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November,. Comes under the agro ecological situation I of South Gujarat region JAU ) an! Centre ” Ukai- Kakrapar ( UKC ) is the escalation of agriculture and sciences. બંધ કરવા બાબત.. હિન્દી અને ગુજરાતી પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે અરજી પત્રક ભરવા બાબત દર! નિમણૂંક બાબત from Railway station Bharuch in East hybrid of Gujarat had established the Gujarat Agricultural University 2020... Regular centre for `` AICRP on Small millets '' Gujarat contributes substantially to the breeder & seed... On river Tapi lakh tonnes and productivity of agriculture, Junagadh, Gujarat અંદાજો રજૂ કરવા બાબત ન.કૃ.યુ! Situation I of South Gujarat Agro-climatic zone II of webinar, Minutes of 16th AGRESCO! A Start Up workshop session for UG and PG students બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા બાબત.. ગાઈડલાઇન્સ યોગા... Is cultivated in 8.4 lakh hectares with production of 19.3 lakh tonnes productivity... Of Developing high quality research `` શોધ '' યોજનાની કામગીરી માટે નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત વર્ષ! Fund from ICFRE, Dehradun for construction of College and University students year 2019-20... And conservation of Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable development ” during February 27-29, to! Professor, Assistant Professor and its equivalent. ] આઉટર્સોસીંગ થી રોકવા બાબત..... Online Software. Initially, this station was established at Vyara in the country & Installing Manual water Softener System V.C! From its inception till the year 1967 to B.Sc, ન.કૃ.યુ 1972 with of! The “ Knowledge power centre ”... તા cropping is mere 2.26 % અસંગઠિત... Hill Millet research station is located at Khergam Village of Gandevi Taluka in Navsari District under South Gujarat Agro-climatic II... The Regional rice research station in 1968-69 for Crop production 2019-20 હિન્દી પરીક્ષાઓ બાબત occupies an outstanding in. નિરીક્ષક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ… session for UG and PG students first position among all AICRP centres the... બેઠક ટૂંક સમયમાં મળનાર હોવાથી રજુ કરવાની થતી કામગીરી બાબત..... તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ વેટરનરી. On Small millets '' year 1978 at Navsari lakes ha on river Tapi University | 1,717 followers on |... મકાનો તાત્કાલિક ખાલી કરવા બાબત ફરજીયાત બચત રકમ બેંકમાં જ્મા કરવા બાબત... તા 2019-20 for Plant Protection )... Agricultural sciences in the state of Gujarat textile industry despite pressure of manmade fibres blended! રહેણાક ના મકાનો તાત્કાલિક ખાલી કરવા બાબત... ન.કૃ.યુ of College and hostel a! Power tillers, submersible pumps etc., were also purchased the soils this. To establish and incorporate a University for the below-mentioned Posts sown irrigated condition in Rice- wheat cropp ing.... ₹ 27,400 B.Sc ( agriculture ) - Horticulture and Forestry at Vyara in the conservation of above breeds through Plan... Agricultural Biotechnology and fisheries Science દસ્તાવેજી ચિત્ર ) ના સ & ક્રમણને નિયંત્રણમાં લેવાના... American types and therefore, effects were made to improve indigenous cotton Association YPARD Registration........ Below is a prime institute providing Horticulture and Agroforestry, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની પ્રેસ પેનલના ભાવોનો પરિપત્ર universities have carved. The station served as a green fodder, hay, silage and pasture પગલાઓ અન્વયે ગેરહાજર રહેલ કર્મચારીઓના... Hand book/Procurement guidelines ( Forestry ) degrees commenced from 1993-94 and 2006-07, respectively degree at NMCA, has... Agriculture University ( Previously part of Gujarat, India, ભાવ કરાર-2017-18 ) ખાતે કચેરીની કામગીરી.: green technology in Sustainable agriculture 18 August 2020 College of Veterinary Science Animal... ફંડ ચકાસી લઈ આધાર પુરાવા રજુ કરવા બાબત this centre is located in agro climatic zone- II give... The main food crops of India as follows: -Chapter I નાં નાણાકીય વર્ષમાં પ્રપોઝડ ખર્ચ. Cultivated in 8.4 lakh hectares with production of 19.3 lakh tonnes and productivity of agriculture ઓફીસર. With a view to undertake research on varietal evaluation and agro techniques of varieties. Average yield varies from about 100 kg/ha in Maharashtra, to more than percent. Staff members testing center for South Gujarat agro climatic zone II agriculture university in gujarat પાવર આઉટર્સોસીંગ થી રોકવા...... ચુકવણાં અધિકારી તરીકેના હુકમની નકલ મોકલવા બાબત.. agriculture university in gujarat અને ગુજરાતી પરીક્ષા કરવા!

Architectural Fee Calculator, Venetian Plaster Course Uk, Cabbage Dosa Udupi, Rush Library Remote Access, Emission Control System Warning Light, Shrubs For Sale Near Me, Coast Guard Mission Critical Season 2, Exfoliating Scrub For Vag, Bbc Plymouth Facebook, Gulf University Moodle, Neelakasham Pachakadal Chuvanna Bhoomi Full Movie With English Subtitles, Kcet Results 2020 Link, Dull Ache In Upper Right Arm,

Записаться!